چهارشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1386

 

آخرین اختفاى خرداد ماه را باید زیباترین اختفاى امسال دانست؛ درست هنگام غروب خورشید در ۲۸ خرداد ماه، هلال باریک ماه کنار نگین غرب آسمان جاى گرفت .
در هنگام غروب خورشید در ۲۸ خرداد ماه، هلال باریک ناهید درخشان غرب آسمان را ‌پوشانید. در آن زمان هر دو حدود ۳۵ درجه از افق ارتفاع داشتند.  
قطر زاویه‌ای زهره در زمان اختفا ۴۰/۲۶ ثانیه قوس بود. نزدیک یک دقیقه طول کشید تا ماه قرص زهره را کاملاً پوشانید. 
تماشاى شروع و پایان چنین اختفاهایى هیجان انگیز است.
 
 
 
 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number