دوشنبه 4 تیر‌ماه سال 1386

 

                           

تنها یک سرنوشت؟ تنها یک سرنوشت مى­تواند مرا با زنى دیگر پیوند دهد؟ و تنها سهم من این است؟ آیا تنها ستمى مشترک که بر ما زنان روا مى­شود سرنوشت مرا با زنان دیگر پیوند مى­دهد؟ چرا سرنوشت من خوشبخت نیست؟ و چهره­اش غمگین است و آن را <خوشبختى تاریک> نام داده­اند؟

 

چه زمانی این چهره قادر است بخندد؟ آشکارا خود را بسراید، برقصد و استقلال خود را در جشنى با شکوه ثبت کند.

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number