پنج‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1386

 

عیدن و دلم خونه ویرانن ، بدو                     خونه تکونى اکردم بى بیگونه ، بدو

یک ماه تموم مهمونت هسترم                     یک روز به مهمونى ئى خونــــه بدو

 

نادونم٬ وجودم پر از حزنن یا شادی؟؟ خیلی زود گذشت زودته از هر سال٬تازه به وجودش پی مبرده ...

که یه لحظه متوجه بودم که دیگه به موندنش چند روزی باقی نموندن ..... غرق در فکر بودم وختی که

اگن مهمون عزیز خدان راست هم اگن واقعا مهمون عزیز خدایی * مـاه فضیل رمضان * .

 

دل هر مؤمنى از یه طرف از هجر ماه فضیل رمضان محزونن و از یه طرف شادن که پاک ترین و عیدترین عید تو راهن ، عید فطر پاداش یک ماه عبادت و شست و شوى جان و روح توى رودخونه ى ماه رمضان هسته .

 

بوى خاش عطر عید با روحیه زیبا و شادش از راه ارسیدن.... ارسیدن با یک سبد صلح و صفا ... اهندن سراغ تک تک ما که تو ئى ایام خاش عید به همدگه ببخشیم و یکدل و صمیمى بشیم .

 

عید کوچک(عید فطر) اهندن .... کوچک و گپ منتظر لحظه شادى ان. لحظه ئى که هزاران روزه دار با همدیگه نماز پاک ترین عید تو یک صف تو یک خط با هم اخونن .... دعاى عید فطر زمزمه اکنن که " خدایا حالا با نماز فطرت توى آسمون آبى رحمتت تن و روحمو از هر گناهى شستشو ادادیم و لباس آمرزش به تنم اکردیم ، تو ئى لحظه سبز استجابت ، پیش مغ آرزو بدس اگریم و استجابت نماز و دعا هم از تو طلب اکنیم  "  .  

 

بعد از اقامت نماز لحظه تبریکات صمیمانه بهم گفتن شروع ابو ....قلبو بجاى کینه و نفرت ، پر از صلح و صفا ابو . لحظه دیدار فامیل ، اهل ، آشنا و دوست هم ارست بهترین فرصتن بى بین بردن ریشه ى  کینه و کدورت از دل ...... بجاش ریشه ى محبت و نیکى ، مهربونى و لطف ، معصومیت و صمیمیت تو دلئو جا هادیم .

 

عید ارست و سفره شادى و شیرینى تو هر خونه پهن ابو  ، نشتن افراد خونه دور هم دگه، دیدار فامیل و قوم و خیش شریک بودن تو شادیشو احساس شادى حقیقى عید اکنى .

گردش کردن توى دل باغئو با صفا ... نشتن کنار رودخونه ئو روستایى .... سوار قایق بودن و تماشا کردن جزیره ئوی خلاب خلیج فارس .... یا اصلاً یه لحظه رفتن به روستائوی اطراف و لذت بردن از بساط ساده ایشو حال و هواى عید بیشته و بیشته محسوس اکنى .

از همه جالبته وختى ابینى که چوکو و دختو کوچک با لباس زیباشو اتان و عیدى شوا .... ایشو هم عالم عید فطرشو عالمى جدا از خومونن .... شادى ایشو تو ئى لحظئو با معصومیت همراهن .

 

خب صداى پاى عیدن... هر جا شادى و شورن ......مردم فخیر و محتاج ... مریضون لاشفا ...بپ و مم ، فامیل و آشنئون از دینا رفته....به مه و تو نیاز شهستن . نیاز فخیر مردم به دس خیرى مثه دس مه و تو ، با عیادت کردن مریض امیدى نو بى روحیش ابخشیم ، زیارت اهل قبور و طلب مغفرت خواستن از خدا روح و روانشو شاد ابو ...... بدو مه و تو وا هم تو یه ایام جزئى از شادى خومو به ایشون هادیم .

 

پیشاپیش :

 

" از سرزمینى گرم وا قلب و روحى گرمته وا پیش مغ سبز با بوى شرجى ساحل هرمزگان عید سعید فطر به همه شما دوستوی گرامى تبریک و تهنئت تقدیم حضورتون اکنم "

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number