چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387

 

 

 

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall!

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی !
(Mahatma Gandhi)

 

  

 

PHOTO TAKEN BY: A.KADER

 

 

 

 

یادداشت ها
   @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number       @number